Stredoveké nástenné maľby

 

Kostol svätého Mikuláša je známy najmä svojim freskami, ktoré sa zachovali v celom presbytériu a čiastočne aj v lodi. Sú taktiež súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Svojou kvalitou maľby a zachovania sa radia k úplnej špičke gotickej nástennej maľby na Slovensku.

V Porube sa nachádzajú nielen pravé fresky tzv. all fresco, ale aj druhotné fresky secco fresco. Postup práce býval zložitý. Pri all fresco musel autor najprv urobiť návrh, ktorý sa predložil cirkevnej rade. Bolo na nej, či sa návrh schváli. Ak rozhodla kladne, začala sa realizácia výmaľby, ktorá nebola vôbec jednoduchá, umelec si musel prácu rozdeliť do tzv. denného plánu, kde si značil, čo v ten-ktorý deň urobí. Na hrubú omietku sa natiahla tenká vápenatá omietka. Umelec si na ňu priložil šablónu a pozdĺž okraja nanášal farbu, pokým bola omietka vlhká. Secco fresco sa na rozdiel od all fresco maľuje na suchú omietku.

V roku 1647 padol kostol do rúk protestantov, ktorí fresky zabielili. Možno, keby ich nezabielili, dnes by už neboli existovali.

Steny v presbytériu, kde sa nachádzajú fresky zo 14. storočia, boli zalíčené vápnom až do roku 1901. Toho roku národovec Jozef Kačka  pozval do Poruby troch maliarov: Štefana Grocha, pána Klosku a pána Šualíka., ktorí steny umývali a v roku 1903 odkryli pôvodné fresky, ktoré zreštaurovali. V skutočnosti ich len premaľovali.

Plochu klenby v presbytériu vypĺňa modrá hviezdnatá obloha, ktorú dopĺňa maľba slnka a mesiaca. Jej dominujúcim prvkom je maľba Krista – sudcu uložená v mandorle – svätožiara obklopujúca hlavy svätcov v podobe mandle, mandorla po taliansky značí mandľu. Kristus je znázornený s dlhými hnedými vlasmi a bradou, v ľavej ruke drží knihu a pravú ma zdvihnutú s dvoma vystretými prstami - ukazovákom a prostredníkom. Okolo Krista sú maľby symbolov evanjelistov, lev patrí sv. Markovi, býk sv. Lukášovi. Tieto symboly nemajú orámovanie, sú voľne vložené do hviezdnatej oblohy. Symboly sv. Matúša – anjel a sv. Jána – orol sú vložené do okrúhlych rámov. Na ďalších maľbách sú vyobrazení cirkevní otcovia: sv. Ambróz, sv. Gregor, sv. Augustín a sv. Hieroným.

Ďalším zobrazením na freske presbytéria je výjav Zvestovania Panne Márii. Postavy sú znázornené z profilu. V ľavej časti je archanjel Gabriel s veľkými krídlami, ktorý prichádza za Pannou Máriou stojacou vpravo pri tróne, za ktorým kľačí neznáma postava. Pravdepodobne ide o slúžku. Medzi Máriou a Gabrielom je maľba ľalie – znaku čistoty a nevinnosti.

Po obvode presbytéria sú v jednej línii zobrazení apoštoli, na severnej strane piati, na východnej štyria, v strede je gotické okno, na južnej strane sa pripája sv. Mikuláš a ešte jeden apoštol, zvyšné postavy apoštolov nie je vidieť, pretože ich zničilo rozširovanie okna. Väčšina apoštolov drží v ruke knihu.      

Nariasený záves tvorí najspodnejší pás malieb v presbytériu, na severnej strane je prerušený dverami vedúce do starej sakristie, ktorá sa už nepoužíva.

Oblúk, ktorým sa presbytérium otvára do lode, sa nazýva triumfálny oblúk. Ten je zo strany presbytéria zdobený motívom révovej rozviliny. Vnútri oblúka sa nachádzajú vzácne konsekračné kríže zo štrnásteho storočia. Ďalším motívom sú múdre a nemúdre panny. Ich vyobrazenia sú uložené vo štvorcových rámikoch. Päť múdrych panien sa nachádza na severnej strane oblúka a držia zažaté lampy, pretože si nezabudli zobrať so sebou olej, ako hovorí evanjelium. Maľby piatich nemúdrych panien so zhasnutými lampášmi, pretože na olej zabudli (preto nemúdre) sú umiestnené na južnej strane triumfálneho oblúka. Stena oblúka, ktorá smeruje lode, je tiež zdobená révovou rozvilinou.

V lodi dominujú výjavy Posledného súdu. Ten zastupujú obrazy Váženie duší (Psychostáza) a Panna Mária Ochrankyňa.

Obraz Psychostázy vložený do rámu sa nachádza na južnej strane hneď vedľa triumfálneho oblúka. Ústredná postava Archanjel Michal s mohutnými krídlami stojí, pravú ruku má zdvihnutú a drží v nej meč, v ľavej ruke, ktorú má blízko hrude drží misky váh s dušou zosnulej ženy. Z pohľadu Archanjela ľavú misku váh ťahajú k sebe čert a dve ženské postavy, tieto sily vyrovnáva malý anjel, ktorý je zobrazený nad miskou. Po Michalovej pravici stojí Alžbeta Durínska s pokojným výrazom v tvári orodujúca za dušu zosnulej ženy. Alžbeta bola ochrankyňou baníkov. Jej maľba môže súvisieť s tým, že Poruba bola banícka obec a baníci sa k nej chodili modliť a prosiť o pomoc v núdzi.

Na severnej strane vedľa oblúka sa nachádza obraz Panny Márie Ochrankyne. Korunovaná Mária roztvára svoj červený široký plášť - zopnutý vpredu agrafou nad skupinami kľačiacich prosebníkov, ktorí sú usporiadaní v horizontálnych radoch. Prítomné sú ďalšie dve svätice. Naľavo sa nachádza svätá Barbora  - patrónka baníkov, po Máriinej pravici je cisárovná Helena s vysokou ľaliovitou korunou. 

V lodi sa zachovali maľby svätcov Štefana prvomučeníka a Mikuláša. Výjav mučenia svätého Vavrinca je znehodnotený nevhodnou reštauráciou. Čiastočne sa zachoval zápas sv. Juraja sediacom na koni s drakom.