Požehnané vianočné sviatky

17.12.2011 16:57

 

Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
„Sláva na výsostiach Bohu.
Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
V maštaľke biednej na slame leží,
je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,
aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.
Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán.
Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú."

 Milí návštevníci, želáme Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roku. Nech radosť z narodenia Mesiáša, sprevádza Vaše kroky po celý rok .